Dodatek aktywizacyjny i stypendium na naukę

Wszystkie osoby bezrobotne, które same znalazły pracę, otrzymują od urzędów pracy dodatkowe
premie i mogą też otrzymać dodatek aktywizacyjny. Dodatek należy się osobie, która z własnej
inicjatywy znalazła pracę, a wysokość dodatku osiągnie wartość do 50% zasiłku dla bezrobotnych.
Dodatek aktywizacyjny w Polsce otrzyma również osoba
bezrobotna, która podjęła pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy w wyniku skierowania jej przez
urząd pracy, a wynagrodzenie, które otrzymuje, jest niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę
(w 2018 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2100 zł brutto). Głównym zadaniem tego dodatku jest
zrekompensowanie różnicy pomiędzy minimalnym wynagrodzeniem za pracę a wynagrodzeniem,
które osoba bezrobotna od momentu podjęcia pracy otrzymuje. Dodatek nie może być jednak wyższy
niż 50% wysokości zasiłku dla bezrobotnych za okres, w jakim tej osobie by on jeszcze przysługiwał.
Urząd pracy może także sfinansować bezrobotnemu koszty dalszej nauki. Osoba taka może
otrzymać przez okres 12 miesięcy stypendium z tytułu
podjęcia nauki w wysokości 100% zasiłku bezrobotnego, jeżeli zacznie się uczyć w szkole
ponadgimnazjalnej dla dorosłych lub w szkole wyższej.
Można także ubiegać się od urzędu pracy o sfinansowanie do 100% kosztów studiów
podyplomowych, jednak nie może ono być większe niż 300% przeciętnego wynagrodzenia. Za czas,
kiedy uczestniczyliśmy w zajęciach, można otrzymać również stypendium w wysokości 20% zasiłku
dla osób bezrobotnych.

mts_cool