Definicje i rodzaje rynku pracy

Używając pojęcia rynek pracy, należy termin ten rozumieć jako jeden z rynków, które istnieją w
gospodarce. Jest to szczególny rodzaj rynku, na którym dokonuje się wymiany pracy pomiędzy
kupującym a sprzedającym. W odniesieniu do tego rynku kupującym jest zawsze pracodawca, który
oferuje zatrudnienie, z kolei sprzedającym jest pracownik, który za wykonywaną przez siebie pracę
otrzymuje wcześniej ustaloną pensję.
W uproszczonym rozumieniu można powiedzieć, że rynek pracy to ogół procesów związanych z
zatrudnianiem pracowników przez pracodawców i dochodzi na nim do konfrontacji podaży i popytu
na pracę.

Z punktu widzenia

geograficznego zasięgu, można wyróżnić rynki pracy o charakterze:
 lokalnym — w tym przypadku pracę wykonuje się w blisko miejsca swojego zamieszkania (do

60-70 km), a oferty pracy dostępne są na stronach internetowych powiatowych urzędów
pracy,
 regionalnym — termin ten odnosi się do całego regionu, a oferty pracy dostępne są na
stronie internetowej wojewódzkiego urzędu pracy,

 krajowym — termin ten stosuje się do całego kraju, a oferty pracy dostępne są na stronie

internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia,
 zagranicznym — w tym przypadku pracę wykonuje się poza granicami kraju ojczystego
osoby, która podejmuje tę pracę, a oferty pracy dostępne są na stronie internetowej EURES i

na Europejskim Portalu Mobilności Zawodowej.
Obecnie w Polsce znalezienie pracy blisko domu, tak, żeby móc chodzić piechotą, dla wielu
pozostaje marzeniem. Część osób, dla lepszej pracy i wyższych zarobków decyduje się dojeżdżać
nawet kilkadziesiąt kilometrów w jedną stronę.

Dostępne statystyki pokazują, że ponad 80% Polaków pokonuje codziennie odległość do 20 km, żeby
dostać się do pracy. Ponad 10% musi dojeżdżać od 20 do 50 km, a około 5%, żeby dojechać do
pracy, pokonuje odległość około 50 km.
Z przeprowadzonych badań wynika też, że dla większości Polaków dojazd do pracy do 20 km nie

stanowi problemu. Największym jednak problemem są w tej sytuacji korki, które w dużym stopniu
wydłużają czas, jaki trzeba poświęcić na pokonanie tych odległości.
Z przeprowadzonych analiz wynika, że najdłużej w korkach stoją mieszkańcy Wrocławia, Krakowa i
Poznania co ma później wpływ na jakość powietrza.

Dojeżdżając do pracy, ponosimy koszty finansowe i koszty związane ze stratą czasu. Pracując 8

godzin i dojeżdżając do pracy w jedną stronę godzinę, tracimy już 10 godzin.
Polacy do pracy najczęściej dojeżdżają samochodem i przy założeniu, że pokonując odległość 20 km
i że nasz samochód spala około 7 litrów na 100 km, to miesięczny koszt paliwa wynosi około 160 zł. Koszty te pomniejszają nam
znacznie wysokość naszych dochodów.
Rynek pracy można też podzielić ze względu na takie cechy pracowników jak:

 kwalifikacje (np. rynek pracy niewykwalifikowanej siły roboczej, rynek pracy osób
wykształconych),
 wiek (np. rynek pracy osób w wieku poprodukcyjnym, w wieku produkcyjnym),
 zawód (rynek pracy nauczycieli),
 rodzaj pracowników (rynek pracy mężczyzn, kobiet).
Niezależnie od tego, pod jakim kątem będziemy patrzeć na rynek pracy, wszyscy jesteśmy jego
uczestnikami i musimy się po nim sprawnie poruszać oraz dostosowywać się do zmieniających
trendów.

mts_cool