Instytucje na polskim rynku pracy

Instytucje rynku pracy to organy, które realizują zadania mające na celu promocję zatrudnienia i
przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia.

Instytucjami rynku pracy są:
 Publiczne służby zatrudnienia – tworzą je organy zatrudnienia razem z powiatowymi i
wojewódzkimi urzędami pracy oraz urzędami wojewódzkimi,
 Ochotnicze Hufce Pracy – podejmują działania na rzecz młodzieży, zwłaszcza tej zagrożonej
wykluczeniem społecznym,
 Agencje zatrudnienia – świadczą usługi
w zakresie pośrednictwa pracy, także za granicą, pracy tymczasowej i poradnictwa
zawodowego,
 Instytucje szkoleniowe – są odpowiedzialne za edukację pozaszkolną,
 Instytucje dialogu społecznego – należą do nich związki zawodowe, organizacje
pracodawców i organizacje bezrobotnych, organizacje pozarządowe.
 Instytucje partnerstwa lokalnego – są to instytucje, które realizują przedsięwzięcia i projekty
na rzecz rynku pracy.

Polska na tle innych państw europejskich nie przeznacza wysokich środków na walkę z bezrobociem.
Dane Eurostatu wskazują, że porównując nas z innymi krajami, wydatki te stanowią tylko niewielki
procent. Najwięcej na ten obszar wydają takie państwa jak Dania, Belgia, Hiszpania i Irlandia. Środki
finansowania przeznaczane przez Polskę na funkcjonowanie instytucji rynku pracy pochodzą z
budżetu państwa, Funduszu Pracy, własnych dochodów jednostek samorządu terytorialnego i budżetu Unii Europejskiej.

Dużym problemem na rynku pracy są oferty pracy, czyli ich ilość oraz ich zawartość. Jak pokazują
najnowsze statystyki w urzędach pracy, najmniej rejestruje się osób z wyższym wykształceniem.
Wynika to m.in. z niedopasowania ofert pracy do ich kwalifikacji.
Osoby w wieku 18-30 lat z wykształceniem wyższym rzadko rejestrują się w PUP, a pracy szukają za
pomocą portali internetowych z ofertami pracy, czy korzystają z informacji, jakie uzyskują od
znajomych i rodziny, korzystają też z agencji doradztwa zawodowego. Hufce Pracy są w ich przypadku popularniejsze od urzędów pracy, jeżeli chodzi o
pomoc przy szukaniu pracy.

Analizując sytuację agencji zatrudnienia w Polsce, należy podkreślić, że świadczą one kompleksowe
usługi, czyli od procesu rekrutacji, przez zatrudnienie do rozliczania pracowników, wypłacania
wynagrodzeń, do odprowadzania składek ZUS i podatków. Praca przez agencję staje się
współcześnie coraz popularniejsza.
Agencje zatrudnienia mają własne bazy potencjalnych pracowników oraz dostępnych ofert.
Kandydaci do pracy mają więc dzięki temu dostęp do wielu różnych ofert pracy w jednym miejscu i w
krótkim czasie.

Zauważa się także nową tendencję na polskim rynku pracy, a mianowicie, że duże firmy coraz
częściej korzystają z usług agencji zatrudnienia, żeby odciążyć swoje działy HR.
Pracodawcy często też w sytuacji, gdy uznają, że pracownik sprawdza się na danym stanowisku,
oferują mu zatrudnienie na stałe. Statystyki wskazują, że około 20% pracowników tymczasowych jest
później zatrudnianych u pracodawcy na stałe.

mts_cool